诗词吧手机版

晚年叙志示翟处士

朝代:唐代

作者:王绩

原文:

弱龄慕奇调,无事不兼修。望气登重阁,占星上小楼。
明经思待诏,学剑觅封侯。弃繻频北上,怀刺几西游。
中年逢丧乱,非复昔追求。失路青门隐,藏名白社游。
风云私所爱,屠博暗为俦。解纷曾霸越,释难颇存周。
晚岁聊长想,生涯太若浮。归来南亩上,更坐北溪头。
古岸多磐石,春泉足细流。东隅诚已谢,西景惧难收。
无谓退耕近,伏念已经秋。庚桑逢处跪,陶潜见人羞。
三晨宁举火,五月镇披裘。自有居常乐,谁知身世忧。
提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。
ruò líng mù qí diào ,wú shì bú jiān xiū 。wàng qì dēng zhòng gé ,zhàn xīng shàng xiǎo lóu 。
míng jīng sī dài zhào ,xué jiàn mì fēng hóu 。qì xū pín běi shàng ,huái cì jǐ xī yóu 。
zhōng nián féng sàng luàn ,fēi fù xī zhuī qiú 。shī lù qīng mén yǐn ,cáng míng bái shè yóu 。
fēng yún sī suǒ ài ,tú bó àn wéi chóu 。jiě fēn céng bà yuè ,shì nán pō cún zhōu 。
wǎn suì liáo zhǎng xiǎng ,shēng yá tài ruò fú 。guī lái nán mǔ shàng ,gèng zuò běi xī tóu 。
gǔ àn duō pán shí ,chūn quán zú xì liú 。dōng yú chéng yǐ xiè ,xī jǐng jù nán shōu 。
wú wèi tuì gēng jìn ,fú niàn yǐ jīng qiū 。gēng sāng féng chù guì ,táo qián jiàn rén xiū 。
sān chén níng jǔ huǒ ,wǔ yuè zhèn pī qiú 。zì yǒu jū cháng lè ,shuí zhī shēn shì yōu 。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

王绩
王绩 王绩(约590~644),字无功,号东皋子,绛州龙门(今山西河津)人。隋末举孝廉,除秘书正字。不乐在朝,辞疾,复授扬州六合丞。时天下大乱,弃官还故乡。...

© 2015 古诗文网手机版 |