诗词吧手机版

薛记室收过庄见寻率题古意以赠

朝代:唐代

作者:王绩

原文:

伊昔逢丧乱,历数闰当馀。豺狼塞衢路,桑梓成丘墟。
余及尔皆亡,东西各异居。尔为背风鸟,我为涸辙鱼。
逮承云雷后,欣逢天地初。东川聊下钓,南亩试挥锄。
资税幸不及,伏腊常有储。散诞时须酒,萧条懒向书。
朽木不可雕,短翮将焉摅。故人有深契,过我蓬蒿庐。
曳裾出门迎,握手登前除。相看非旧颜,忽若形骸疏。
追道宿昔事,切切心相于。忆我少年时,携手游东渠。
梅李夹两岸,花枝何扶疏。同志亦不多,西庄有姚徐。
尝爱陶渊明,酌醴焚枯鱼。尝学公孙弘,策杖牧群猪。
追念甫如昨,奄忽成空虚。人生讵能几,岁岁常不舒。
赖有北山僧,教我以真如。使我视听遣,自觉尘累祛。
何事须筌蹄,今已得兔鱼。旧游傥多暇,同此释纷拏。
提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。
yī xī féng sàng luàn ,lì shù rùn dāng yú 。chái láng sāi qú lù ,sāng zǐ chéng qiū xū 。
yú jí ěr jiē wáng ,dōng xī gè yì jū 。ěr wéi bèi fēng niǎo ,wǒ wéi hé zhé yú 。
dǎi chéng yún léi hòu ,xīn féng tiān dì chū 。dōng chuān liáo xià diào ,nán mǔ shì huī chú 。
zī shuì xìng bú jí ,fú là cháng yǒu chǔ 。sàn dàn shí xū jiǔ ,xiāo tiáo lǎn xiàng shū 。
xiǔ mù bú kě diāo ,duǎn hé jiāng yān shū 。gù rén yǒu shēn qì ,guò wǒ péng hāo lú 。
yè jū chū mén yíng ,wò shǒu dēng qián chú 。xiàng kàn fēi jiù yán ,hū ruò xíng hái shū 。
zhuī dào xiǔ xī shì ,qiē qiē xīn xiàng yú 。yì wǒ shǎo nián shí ,xié shǒu yóu dōng qú 。
méi lǐ jiá liǎng àn ,huā zhī hé fú shū 。tóng zhì yì bú duō ,xī zhuāng yǒu yáo xú 。
cháng ài táo yuān míng ,zhuó lǐ fén kū yú 。cháng xué gōng sūn hóng ,cè zhàng mù qún zhū 。
zhuī niàn fǔ rú zuó ,yǎn hū chéng kōng xū 。rén shēng jù néng jǐ ,suì suì cháng bú shū 。
lài yǒu běi shān sēng ,jiāo wǒ yǐ zhēn rú 。shǐ wǒ shì tīng qiǎn ,zì jiào chén lèi qū 。
hé shì xū quán tí ,jīn yǐ dé tù yú 。jiù yóu tǎng duō xiá ,tóng cǐ shì fēn ná 。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

王绩
王绩 王绩(约590~644),字无功,号东皋子,绛州龙门(今山西河津)人。隋末举孝廉,除秘书正字。不乐在朝,辞疾,复授扬州六合丞。时天下大乱,弃官还故乡。...

© 2015 古诗文网手机版 |